[AS] Instructions for Yearly Magnus Open Enrollment (in 4 languages)

A group of parents smile and laugh in a classroom
[AS] Instructions for Yearly Magnus Open Enrollment (in 4 languages)
Elisia Brodeur

English: Dear SSIS parents,

Per DoET/MOH, students must have a physical health examination before the start of each school year. Physical examinations dated from April 1st will be accepted for the upcoming school year. 

 • Before the start of school, you must upload/update the required documents.

 • Complete or update your child's Vital Health Record in Magnus Health. 

  • ****If you have no changes you still have to save each section****

 • Update proof of current health insurance, if expired.

 • Provide or update information regarding immunizations, allergies, and medications.

 • Digitally sign the consent to treat and consent to medicate with over-the-counter medication forms.

 • Provide updated Emergency Action Plans at the start of each school year.

 • Please upload any documents from a medical provider as you get them throughout the year following any medical treatment your child receives.

 • If there is a green check mark next to the requirement that means it is complete.

If you experience difficulty creating or updating your Magnus Health account, please arrange to meet with Tran Truong in the high school health office in building C106 for support: trtruong@ssis.edu.vn or 028 5413 0901 extension 31061.

Forms can be downloaded and sent to your medical provider's office OR printed copies can be picked up in the HS health office C106.

**WE DO NOT ACCEPT PAPER COPIES OF FORMS, PLEASE UPLOAD THEM INTO MAGNUS**

**FOR DATA PROTECTION, DO NOT EMAIL COPIES OF MEDICAL RECORDS. PLEASE UPLOAD THEM INTO MAGNUS HEALTH UNDER “Treatment notes/medical certificates from your provider”**

 1. Finding Magnus Health (English, Tieng Viet) - how to set up your child’s account

 2. Magnus Health set up - video tutorial

 3. Magnus mobile app - how to install and use

 4. Magnus mobile app - uploading documents

 5. How to Google translate Magnus Health into your preferred language

 6. Forgot username and/or password how to update

 7. Viewing shared treatment notes  by logging into the PowerSchool desktop account

 8. How to view a treatment note using the Magnus Health App

 9. FAQ: Health Office: Magnus Health & Check Up

 


 

Vietnamese: Kính gửi Quý phụ huynh SSIS,

Theo chỉ đạo của Bộ Y tế/ Sờ Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, tất cả học sinh cần phải khám sức khoẻ trước khi bước vào năm học mới. Để chuẩn bị cho năm học sắp tới, nhà trường sẽ bắt đầu nhận hồ sơ khám sức khoẻ của học sinh từ ngày 1/4/2024.

 • Phụ huynh vui lòng tải/cập nhật các hồ sơ y tế theo yêu cầu trước khi học sinh bước vào năm học mới. 

 • Hoàn tất hoặc cập nhật các thay đổi trong phần Vital Health Record trên Magnus Health.

  • ****Trường hợp không có thông tin nào cần thay đổi, phụ huynh vẫn phải thực hiện thao tác lưu lại thông tin theo từng mục****

 • Cập nhật bảo hiểm y tế của học sinh nếu đã hết hạn.

 • Cung cấp hoặc cập nhật các thông tin về lịch sử tiêm chủng, tình trạng dị ứng, đơn thuốc của học sinh.

 • Ký chữ ký điện tử cho mục cam kết điều trị và cam kết cho phép dùng thuốc không kê toa tại phòng Y tế trong mục Thuốc không kê toa.

 • Cập nhật mẫu Emergency Action Plans (Kế hoạch ứng phó khẩn cấp) vào đầu mỗi năm học.

 • Trong suốt thời gian học tại trường, nếu học sinh có khám chữa bệnh tại bất kỳ cơ sở y tế nào, phụ huynh vui lòng tải lên hồ sơ khám chữa bệnh của học sinh để phòng Y tế kịp thời ghi nhận.

 • Khi thấy có biểu tượng màu xanh lá xuất hiện sau khi thao tác, phần tải/cập nhật của phụ huynh đã thành công.

Nếu quý phụ huynh gặp bất kỳ khó khăn nào trong việc tạo và cập nhật tài khoản Magnus Health, vui lòng sắp xếp gặp cô Trân tại phòng Y tế Trung học (High school), toà nhà C, phòng C106 để được hướng dẫn và hỗ trợ. Email: trtruong@ssis.edu.vn. Số điện thoại: 028 5413 0901 máy nhánh 31061.

Đối với các mẫu hồ sơ y tế, quý phụ huynh có thể tự tải xuống từ Magnus Health rồi in ra hoặc đến nhận trực tiếp tại Phòng y tế Trung học C-106 và mang theo đến các cơ sở y tế khám chữa bệnh cho học sinh khi cần. 

**QUÝ PHỤ HUYNH VUI LÒNG CẬP NHẬT TẤT CẢ THÔNG TIN Y TẾ CỦA HỌC SINH VÀO PHẦN MỀM ĐIỆN TỬ MAGNUS HEALTH, CHÚNG TÔI KHÔNG NHẬN HỒ SƠ BẢN GIẤY**

NHẰM MỤC ĐÍCH BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN, QUÝ PHỤ HUYNH VUI LÒNG TỰ TẢI HỒ SƠ SỨC KHOẺ CÁ NHÂN VÀO MAGNUS dưới mục “Treatment notes/medical certificates from your provider (Thông tin điều trị/Hồ sơ khám chữa bệnh của cơ sở y tế)” , KHÔNG GỬI HỒ SƠ SỨC KHOẺ CÁ NHÂN QUA EMAIL. 

 1. Finding Magnus Health (English, Tiếng Việt)  cách tìm và tạo tài khoản Magnus Health

 2. Magnus Health set up video hướng dẫn tạo tài khoản Magnus

 3. Magnus mobile app cách cài đặt và sử dụng Magnus trên app điện thoại

 4. Magnus mobile app  cách tải hồ sơ lên Magnus trên app điện thoại

 5. How to Google translate Magnus Health into your preferred language Sử dụng Google dịch để chuyển Magnus Health sang ngôn ngữ bạn cần

 6. Forgot username and/or password cách lấy lại tài khoản và mật khẩu

 7. Viewing shared treatment notes  xem mục thông tin khám chữa bệnh của học sinh bằng cách đăng nhập qua tài khoản Powerschool trên máy tính

 8. How to view a treatment note  xem mục thông tin khám chữa bệnh của học sinh bằng App Magnus Health

 9. FAQ: Health Office: Magnus Health & Check Up Câu hỏi thường gặp: Phòng Y tế: Magnus Health và các thông tin y tế cần thiết.
   


Chinese-各位SSIS家长好,

依据越南教育部与卫生部之规定,每位学生皆需在学年开始之前完成身体健康检查。 体检日期为4月1日后之检查报告可登录至下学年度使用。

 • 在学期开始之前,您必须上传/更新所需文件。

 • 在Magnus Health完成或者更新您的孩子的『Vital Health Record 健康医疗纪录』

  • ****即使没有变更您也必须完成并储存每一个项目**** 

 • 更新已过期之医疗保险文件。

 • 提供或者更新疫苗接种纪录、过敏、药物使用等信息。

 • 请电子签署治疗同意书以及非处方药物用药同意书。

 • 每个学年请提供紧急状况对应计划。

 • 若您的孩子在学年中接受任何医学治疗,请上传由医疗机关所提供之医疗文件。

 • 所需项目旁若显示绿色打勾标记,即代表该项目已完成。

若您在使用Magnus Health时有任何问题,请以trtruong@ssis.edu.vn或者028 5413 0901分机号31061与高中部保健中心(C106) 护士Tran Truong联系。

您可以下载所需表格并传送至您所使用之医疗机构做使用,您也可以至高中部保健中心(C106)领取纸本表格。

**请勿缴交纸本文件,请将医疗检查报告电子档上传至Magnus Health**

**为保护您的个人资料,请勿使用电子邮件寄送任何医疗纪录,请將文件上传至Magnus Health之『Treatment notes/medical certificates from your provider 医疗机关提供之就医纪录、医疗证明』**

 1. Finding Magnus Health (English, Tieng Viet) - 如何设置Magnus Health帐号

 2. Magnus Health set up - 教程视频

 3. Magnus mobile app - 如何安装与使用Magnus App

 4. Magnus mobile app -如何使用Magnus App上传文件

 5. How to Google translate Magnus Health into your preferred language -如何将 Magnus Health翻译至您所需的语言

 6. Forgot username and/or password -如何重新设置帐号密码

 7. Viewing shared treatment notes -如何从Powerschool中查看治疗纪录

 8. How to view a treatment note -如何从Magnus Health App中查看治疗纪录

 9. FAQ: Health Office: Magnus Health & Check Up -保健中心与Magnus Health其他常见问题

 


 

Korean: SSIS 학부모님께

교육부와 보건부의 방침에 따라 학생들은  매 학년도 개학 전 건강 검진을 받아야 합니다. 4월 1일 이후 받은 검사 결과부터 본 8월 신학기에 유효합니다.  

 • 개학 전 필수 제출서류를 업로드 및 업데이트 해야 합니다.

 • Magnus Health 매그너스 헬스에서 자녀의 필수 건강 기록을 작성 및 업데이트 하세요.

        ****변경사항이 없더라도 모든 항목을 저장해야 합니다 ****

 • 현재 유효한 의료 보험 증명서  (만료된 경우  업데이트 필요)

 • 예방 접종, 알레르기, 투약 정보 제공 및  업데이트

 • 치료 동의서 및 일반 의약품 투약 동의서에 디지털 서명

 • 매 학년 초 갱신된 응급 조치 계획 제공

 • 자녀의 치료 기록이 있을 경우 의료 기관에서 발급된  문서를 받는 시점마다 학기내내  업로드

 • 필수 항목 옆에 초록색 체크 표시가 있는 경우  해당 항목이 완료되었음을 의미합니다.

Magnus Health 매그너스 헬스 계정 생성 혹은 업데이트에 어려움이 있는 경우, 고등부 건물에 위치한 고등부 보건실 (#C-106 )에서 Tran Truong 선생님의 지원을 받을 수 있습니다. 연락처: trtruong@ssis.edu.vn 또는 028 5413 0901 (내선 31061)서류 양식은 다운로드하여 의료 기관에 제출하거나 고등학교 보건실 (C-106)에서 수령 할 수 있습니다. 

**의료 양식 종이 사본은 받지 않으니 Magnus에서 업로드 부탁드립니다.

**개인정보 보호를 위해 의료 기록 사본을 이메일로 보내지 마시고 반드시 Magnus의 "치료 기록/의료 기관 진료 증명서" 항목에서 업로드 하여 주시기 바랍니다.**

 1. Finding Magnus Health (English, Tieng Viet)- Magnus Health 찾기 (영어, 베트남어) - 자녀 계정 설정 방법

 2. Magnus Health set up -Magnus Health 설정 - 동영상 튜토리얼

 3. Magnus mobile app- Magnus 모바일 앱 - 설치 및 사용 방법

 4. Magnus mobile app -Magnus 모바일 앱 - 문서 업로드 방법

 5. How to Google translate Magnus Health into your preferred language- Magnus Health를 원하는 언어로 구글 번역하는 방법

 6. Forgot username and/or password- 사용자 이름 및 비밀번호 분실 - 업데이트 방법

 7. Viewing shared treatment notes-치료 기록 공유 확인 - PowerSchool 데스크톱 계정 로그인

 8. How to view a treatment note 치료 기록 확인 - Magnus Health 앱 사용

 9. FAQ: Health Office: Magnus Health & Check Up

More News & Announcements

We are delighted to introduce you to our new hires this year. Please read the bios below, of the new faculty members who will be joining us soon!

Please read this information from our Health Office about "pink eye"—a common and highly contagious eye infection. Learn the causes, symptoms, and how to prevent your child from catching it (or spreading it to someone else).